Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BasZwaag.nl

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 1. Definities

            In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;
 2. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. honorarium: de vergoeding die ondernemer toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting (BTW) daarin niet begrepen;
 5. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt;
 6. ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een opdrachtgever aan ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
 7. naam van de opdrachtgever;
 8. (factuur)adres;
 • postcode;
 1. woonplaats;
 2. telefoonnummer;
 3. e-mailadres;
 • ordernummer;
 • opdracht waarop de verklaring betrekking heeft.
 1. opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ondernemer
 2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 3. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

 

 1. De ondernemer

            Ondernemer:                            BasZwaag.nl

Gevestigd te:                            Leidenstraat 52

1324VN Almere

Nederland

KvK-nummer:                           52470121

E-mailadres:                             bas@baszwaag.nl

Telefoonnummer:                     +31 (0) 6 4228 3270

 

 1. De onderneming
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan BasZwaag.nl gelieerde website, waaronder https://www.BasZwaag.nl.

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Hoofdstuk 2 De overeenkomst

 

 1. Offerte
 • Door ondernemer verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Offertes gedaan door ondernemer gelden als een aanbod en zijn 30 dagen geldig.
 • In de offerte wordt, indien van toepassing op de activiteit, onder meer aangegeven:
 1. de plaats van de activiteit;
 2. de omschrijving van de activiteit;
 3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen de activiteit zal worden uitgevoerd;
 4. het tijdstip van aanvang van de activiteit;
 5. de termijn waarbinnen de activiteit zal worden uitgevoerd en opgeleverd. De termijn kan worden bepaald op een bepaalde dag of het aantal werkbare dagen waarbinnen de activiteit moet worden uitgevoerd;
 6. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gehanteerd. Bij de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor de in de offerte omschreven activiteit; Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen);
 7. of betaling van de prijs in termijnen zal plaatsvinden;
 8. of op de activiteit een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
 9. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende opdracht.

 

 

 1. Prijs
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, kennelijke fouten, jaarlijkse tariefsverhogingen of kostenverhogende omstandigheden.
 • Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden en jaarlijkse tariefsverhogingen, binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden en jaarlijkse tariefsverhogingen, vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • Onder kostenverhogende omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die:
 1. van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich voor zouden doen;
 2. die ondernemer niet kunnen worden toegerekend;
 3. die de kosten van het werk verhogen.
 • Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders dan op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen tijde als leidend wordt beschouwd. Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod dat de opdrachtgever wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.
 • In geval de opdrachtgever is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of kennelijke fout, wordt de opdrachtgever onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte gesteld. In de e-mail wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste aanbod.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks met maximaal 4% te verhogen, telkens op 1 januari. Een jaarlijkse tariefsverhoging is geen prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
 • De in de offerte van diensten genoemde prijzen zijn een schatting op basis van de verwachte hoeveelheid werk. Indien ondernemer vermoedt dat de activiteit aanzienlijk meer gaat kosten, maakt ondernemer daar onverwijld melding van bij opdrachtgever.
 • Indien ondernemer melding maakt van extra kosten met betrekking tot de activiteit, geldt dat als een nieuw aanbod aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever het aanbod onredelijk voorkomt.
 • Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van de betaling van reeds uitgevoerde werkzaamheden en kosten gemaakt voor het treffen van mogelijke voorzieningen.
 • Indien door de ontbinding van de overeenkomst schade aan het werk ontstaat, kan deze schade niet op ondernemer worden verhaald, tenzij de schade het gevolg is van grove opzet of schuld aan de zijde van
 • De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

 1. Overeenkomst
 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.
 • De ondernemer stuurt de opdrachtgever bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Levering
 • De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en bij de uitvoering van de opdracht.
 • Ondernemer vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.
 • Indien de uitvoering van de activiteit moet worden verplaatst, of indien de activiteit niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan onverwijld bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Indien tussen ondernemer en opdrachtgever een termijn voor levering van de dienst is overeengekomen, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding, tenzij expliciet is opgenomen dat de termijn een fatale termijn betreft.

 

 1. Betaling
 • Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betaalmethoden.
 • Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks te worden voldaan binnen 14 dagen na het na het ontvangen van de factuur.
 • De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • Onder redelijke kosten als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden in ieder geval verstaan de wettelijk vastgestelde rente. Onder redelijke kosten worden mede verstaan kosten, gemaakt verband houdend met het incasseren van de openstaande vorderingen. De kosten voor het incasseren van de openstaande vordering worden gesteld op 15% van de openstaande facturen, tenzij wettelijk gezien een ander percentage wordt gehanteerd.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

 

 1. Aanpassingen en wijzigingen
 • Partijen treden met elkaar in overleg over aanpassingen van de opdracht, indien:
 1. zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht;
 2. de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 • De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
 1. relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen;
 2. relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
 3. door opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds is goedgekeurd;
 4. extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.
 • Aanpassingen en wijzigingen van de opdracht worden gezien als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in art 7 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden, waarop art 7 lid 8 ev van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn.

 

 1. Webhosting- en service
 • Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) ondernemer die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 • Als een klacht, met betrekking tot het in lid 1 bepaalde, ondernemer bereikt en gerechtvaardigd is, is ondernemer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ondernemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ondernemer zal opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 • Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ondernemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Ondernemer kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ondernemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 • Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 • Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van ondernemer in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ondernemer, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ondernemer zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet of netiquette, zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • Opdrachtgever verstrekt hierbij ondernemer een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van ondernemer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ondernemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door ondernemer.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

 1. Intellectuele eigendom
 • Ondernemer behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit of het resultaat zijn van de door ondernemer geleverde dienst, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie, welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van ondernemer. Niets in de met opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 • Opdrachtgever zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 • Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 • Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is opdrachtgever aan ondernemer voor iedere overtreding een boete van €5000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en dergelijke.
 • Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld door het plaatsen afbeeldingen of teksten geplaatst door klanten. Indien een klant auteursrechten schendt door middel van het plaatsen van afbeeldingen of teksten, is het telkens slechts de klant die daarop kan worden aangesproken.

 

 1. Overmacht en Storing
 • Ondernemer kan, ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar systemen, de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen. Ondernemer probeert het buiten gebruik stellen van de systemen altijd te laten plaatsvinden op momenten waarop opdrachtgever daar de minste last van ondervindt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van het buiten gebruik stellen van de systemen.
 • Indien bij het onderhoud en support of andere dienstverlening door of namens ondernemer gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
 • Ondernemer kan aanpassingen doen aan haar systemen ten behoeve van de functionaliteit of fouten. Indien ondernemer zulks aanpassingen doet, wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld, voor zover mogelijk. Opdrachtgever kan niet afzien van de aanpassingen, wanneer de aanpassingen van toepassing zijn op een groep van opdrachtgevers. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van de aanpassingen aan de systemen.
 • Ondernemer spant zich in de duur van de buiten gebruik stellen en de gevolgen van de aanpassing voor opdrachtgever tot een minimum te beperken. Daarnaast probeert ondernemer te allen tijde een indicatie te geven van de duur en de aard van de buitengebruikstelling of aanpassing.
 • Indien ondernemer door overmacht niet in de mogelijkheid is te leveren, wordt de overeenkomst opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 90 dagen staat het opdrachtgever vrij de overeenkomst te ontbinden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de ander voor enige vertraging, non performance, verlies, beschadiging of verwondingen voortkomende uit natuurrampen of een ‘act of God’, stakingen, diskwalificatie, burger opstand, onrusten, oorlog, brand, explosie, sabotage, storm, overstromingen, aardbevingen, mist of het in beslag nemen van materialen en of manschappen voor nationaal gebruik.

 

 1. Geheimhouding
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 1. Werkzaamheden door derden
 • Ondernemer is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 • Maakt de behoorlijke realisatie van het project het aanstellen van een of meer derde-adviseurs noodzakelijk, dan gaat opdrachtgever daartoe niet over dan na overleg met de ondernemer.
 • Kosten van lid 2 bedoelde derde-adviseurs komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • In het geval opdrachtgever meerdere derde-adviseurs aanstelt, bepaalt opdrachtgever welke adviseur verantwoordelijk is voor de afstemming van de werkzaamheden en welke adviseur verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs.
 • Schrijft de opdrachtgever ondernemer een persoon voor, van wie ondernemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen gebruik dient te maken, dan legt ondernemer de voorwaarden waaronder hij en de voorgeschreven persoon voornemens zijn te contracteren voor aan de opdrachtgever, die deze goedkeurt en/of aanvaardt.

Hoofdstuk 5 Ontbinden, schadevergoeding en geschillen

 

 1. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door opdrachtgever
 • De opdrachtgever kan, na bevestiging van de overeenkomst door ondernemer, de overeenkomst zonder grond ontbinden. Ondernemer hanteert daarbij een opzegtermijn van één maand, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden worden de volgende kosten door ondernemer in rekening gebracht:
 1. het honorarium;
 2. de bijkomende kosten;
 3. de toezichtskosten;
 4. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die ondernemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
 • De opdrachtgever oefent het ontbindingsrecht uit door onverwijld aan de ondernemer een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen onder vermelding van de grond van ontbinding en de datum per wanneer de ontbinding intreedt.
 • Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht van ontbinding geldt als dag waarop de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden de dag waarop de ondubbelzinnige verklaring de ondernemer heeft bereikt.
 • Op de opdrachtgever rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding.
 • In geval van overmacht of indien opdrachtgever of deelnemer zich hier door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt ziet, kan opdrachtgever of deelnemer de overeenkomst wijzigen of verplaatsen.
 • Wijzigen of verplaatsen kan, onverwijld na het intreden van de vertraging, schriftelijk, middels een ondubbelzinnige verklaring en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging en de datum per wanneer de vertraging intreedt.
 • In geval van wijziging of verplaatsing bevestigt ondernemer de wijziging of verplaatsing schriftelijk.

 

 1. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door ondernemer
 • De ondernemer kan zonder grond de overeenkomst ontbinden, wijzigen of verplaatsen.
 • Ondernemer deelt opdrachtgever schriftelijk, middels een ondubbelzinnige verklaring en onder vermelding van de oorzaak van de ontbinding, wijziging of verplaatsing, onverwijld na het intreden van de vertraging, mee per welke datum de vertraging is ingetreden.
 • Het aanbieden van een vervangende, gewijzigde of verplaatste activiteit geldt als een nieuw aanbod, dat door opdrachtgever aanvaard moet worden.
 • Indien het niet mogelijk is een vervangende activiteit aan te bieden of indien opdrachtgever het aanbod van ondernemer niet accepteert, maakt ondernemer onverwijld het eventueel door opdrachtgever betaalde bedrag terug over.
 • Voor eventuele (verdere) schade is de ondernemer niet aansprakelijk. Uitsluitend opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele verdere schade door de ontbinding.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Ondernemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.
 • Maakt de ondernemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is de ondernemer op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen met inachtneming van het bepaalde in art. 20 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Schadevergoeding
 • Ondernemer is, in geval van een toerekenbare tekortkoming, slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
 • Ondernemer is verzekerd tegen schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel tot een bedrag van
  € 2.500.000,- per geval en een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Voor schade boven dit bedrag kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de schade voortkomt uit nalatigheid, opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van de zijde van ondernemer.
 • Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt mede verstaan:
 1. gevolgschade;
 2. gederfde winst;
 3. immateriële schade van de opdrachtgever;
 4. gemiste besparingen;
 5. bedrijfsstagnatie;
 6. waardevermindering van producten.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op juiste wijze aanleveren van zijn persoonlijke informatie, zoals naam, adresgegevens en overige voor de juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit door opdrachtgever onjuist verstrekte informatie die nodig is voor het juist uitvoeren van de overeenkomst.
 • Als uitgangspunt voor schadevergoeding wordt te allen tijde de stand van de wetgeving genomen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit veranderde wetgeving na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de ondernemer de verandering ten tijde van de overeenkomst bekend behoorde te zijn.
 • Opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg, ondernemer in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor ondernemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van ondernemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
 • Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
 • Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven, is ondernemer voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de ondernemer die persoon kan houden krachtens de voorwaarden van de tussen ondernemer en de voorgeschreven persoon geldende afspraken, zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet en ondernemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor ondernemer ontstane extra kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de voorgeschreven persoon. Daartegenover zal ondernemer, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
 • Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 1. Klachten/reclameren
 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1 onder g van deze voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd.
 • Klachten schorten de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 1. Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ondernemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.